Thực tập sinh Kỹ năng

Liên hệ

Số lượng tuyển:

Lương cơ bản:

Địa điểm:

Liên hệ

Số lượng tuyển: 55 nam

Lương cơ bản: 35 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 85 nữ

Lương cơ bản: 35 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 40 nữ

Lương cơ bản: 33 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 45 nam

Lương cơ bản: 35 triệu35 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 50 nữ, 55 nam

Lương cơ bản: 36 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa

Liên hệ

Số lượng tuyển: 50 nam

Lương cơ bản: 38 - 40 triệu (Chưa làm thêm)

Địa điểm: Tokyo, Saitama, Osaka, Kanagawa