Kỹ năng đặc định

Liên hệ

Số lượng tuyển: 1 nam

Lương cơ bản: 30 triệu đồng

Địa điểm: Osaka