BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY


Bà PHẠM THỊ THU HẠNH – Chủ tịch HĐTV

Ông PHẠM BẰNG – TỔNG GIÁM ĐỐC